Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy • Mobilność • Aktualności

Wybór języka, Select language

Flaga polski Flaga Niemiecka

Ustawienia dla niedowidzacych

 K 
Logo Euroregion NISSE-NISA-NYSA Logo Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:Inwestujemy w waszą przyszłość Logo SN PL 2007-2013
 

Projekt „Mobilność na transgranicznym rynku pracy wspierana przez samorządy - POWT Polska - Saksonia” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa

Treść

Konferencja

Data aktualizacji: 19-12-2012

W dniu 12.12.2012 r. w Zgorzelcu odbyła się konferencja pt. „Możliwości wspierania transgranicznej mobilności przez samorządy”, podsumowująca projekt „ Mobilność na transgranicznym rynku pracy wspierana przez samorządy POWT Polska – Saksonia”. Konferencję otworzyli przedstawiciele realizujących projekt partnerów: Pani Danuta Florek – Wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Pani Ute Wolff - Zastępca Dyrektora Jobcenter Landkreis Görlitz. Wcześniejsze wydarzenia projektu podsumowały: Pani Monika Przeniosło – moderator poświęconego roli systemu edukacji w kształtowaniu rynku pracy Seminarium nr 1 oraz Pani Bożena Pawłowicz – moderator poświeconego rynkowi pracy Seminarium nr 2. Kolejnym punktem konferencji były zagadnienia ściśle związane z praktyką życia gospodarczego – swoimi ocenami dobrych i słabych stron przygranicznych obszarów Dolnego Śląska i Saksonii podzielili się Pan Chris Schmitz – niemiecki przedsiębiorca działający w Polsce oraz Pan Krzysztof Rudner – polski przedsiębiorca prowadzący firmę w Saksonii. Elementem nawiązującym do wcześniejszych działań projektu było wystąpienie Pana Sylwestra Urbańskiego, przedstawiciela Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze, który przedstawił działania Agencji zarówno w obszarze kreowania transgranicznej współpracy przedsiębiorców, jak również działania edukacyjne, adresowane do uczniów. Elementem podkreślającym konieczność formalnego uregulowania zasad współpracy przygranicznej była prezentacja Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach i Agentur für Arbeit z Frankfurtu nad Odrą. Porozumienie regulujące zasady współpracy tych instytucji rynku pracy daje im bowiem zarówno możliwości finansowania spotkań roboczych, jak i umożliwia przygotowywanie nowych projektów transgranicznych. W trakcie dyskusji uczestnicy podnieśli dwa zasadnicze problemy – różnice w systemach prawnych regulujących działania na rynku pracy i edukacji w Polsce i w Niemczech są ciągle bardzo istotne i są niezależne od władz lokalnych. Natomiast kwestia kompetencji językowych pozostaje, jak najbardziej, w granicach możliwości oddziaływania samorządów. Zbyt niskie kwalifikacje językowe pozostają główną barierą zarówno przy budowaniu współpracy transgranicznej instytucji jak i mieszkańców
w zakresie wykorzystywania istniejących możliwości transgranicznej mobilności zawodowej i edukacyjnej. Konferencję zamknęły Pani Danuta Florek oraz Pani Ute Wolff, które podkreśliły potrzebę zintensyfikowania współpracy polsko – niemieckiej na rynku pracy Euroregionu Nysa z większym, niż dotychczas, zaangażowaniem wszystkich lokalnych aktorów.

Program Konferencji:

Materiały informacyjne dla uczestników konferencji, w formie elektronicznej, dostępne są na stronie projektu w zakładce - „Publikacje”.

 

 

 

 

 

 

Spotkanie Organizacyjne nr 3

Data aktualizacji: 16-11-2012

14 listopada 2012 r. odbyło się trzecie spotkanie zespołu projektowego. Celem spotkania było podsumowanie Seminarium nr 2, omówienie organizacji i technicznych aspektów przygotowania konferencji podsumowującej projekt pt. „Możliwości wspierania transgranicznej mobilności przez samorządy”. Konferencja odbędzie się 12.12. b.r. w Hotelu „Pawłowski” w Zgorzelcu.


 

Seminarium nr 2

Data aktualizacji: 16-11-2012

17 października br. w ramach projektu "Mobilność na transgranicznym rynku pracy wspierana przez samorządy - POWT Polska - Saksonia" odbyło się Seminarium nr 2 pt. "Działania stymulujące transgraniczną mobilność zawodową". Uczestników przywitali: Pani Danuta Florek, Wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Pan Sebastian Bergmann, przedstawiciel Jobcenter Landkreis Göerlitz, a także Pani Bożena Pawłowicz - moderator seminarium. Przykłady dobrych praktyk w zakresie transgranicznej mobilności zawodowej przedstawili zaproszeni polscy i niemieccy goście. Po prezentacjach nastąpiła dyskusja uczestników wraz z warsztatami oraz opracowaniem wspólnych postulatów i wniosków. Wśród gości Seminarium obecna była m.in. starosta kamiennogórski Pani Ewa Kocemba.

Program Seminarium:

Materiały informacyjne dla uczestników seminarium, w formie elektronicznej, dostępne są na stronie projektu w zakładce - „Publikacje”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Spotkanie Organizacyjne nr 2

Data aktualizacji: 16-11-2012

 

W dniach 1-2 października 2012 roku w Karpaczu, odbyło się drugie spotkanie organizacyjne zespołu projektowego. Celem spotkania było przede wszystkim przygotowanie Seminarium nr 2 pt. „Działania stymulujące transgraniczną mobilność zawodową”, które odbędzie się w dniu 17 października.Omówiono także część zagadnień związanych z organizacją konferencji podsumowującej projekt oraz zagadnienia promocji projektu:
a)      aktualizacje materiałów na stronie internetowej projektu oraz na stronie internetowej Jobcenter,
b)      mediów, do których będzie kierowana informacja o projekcie wraz z zaproszeniem na Seminarium nr 2 i/lub Konferencję podsumowującą Projekt.

 

 

 

 

 

Seminarium nr 1

Data aktualizacji: 06-11-2012

 

W dniu 19 września 2012 r. w Zgorzelcu, odbyło się zorganizowane przez Partnerów projektu: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Jobcenter Powiatu Görlitz, Seminarium nr 1 pt. „System edukacji jako determinanta rynku pracy w przyszłości”. Seminarium otworzyła Pani Danuta Florek, Wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, która scharakteryzowała specyfikę rynku pracy na pograniczu oraz poruszyła problem starzejącego się społeczeństwa po obu stronach granicy. Następnie głos zabrał Pan Thorsten Angermann, przedstawiciel Jobcenter Powiatu Görlitz, który przedstawił zagadnienia związane z niemieckim rynkiem pracy. Pan Piotr Lazar, koordynator projektu, zaprezentował cele i założenia projektu pn. „Mobilność na transgranicznym rynku pracy wspierana przez samorządy – POWT Polska – Saksonia”. Następnie głos zabrali polscy i niemieccy prelegenci. W oparciu o realizowane projekty zaprezentowane zostały przykłady dobrych praktyk w zakresie transgranicznej integracji i mobilności edukacyjnej. Prezentacje zakończyły się dyskusją na temat konieczności wspólnego kształcenia młodzieży po obu stronach granicy, tworzenia sieci szkół o programach dostosowanych do potrzeb rynku pracy oraz potrzebie podnoszenia kwalifikacji językowych młodzieży i przełamywaniu barier mentalnościowych.

Program Seminarium:

Materiały informacyjne dla uczestników seminarium, w formie elektronicznej, dostępne są na stronie projektu w zakładce - „Publikacje”.

 

 

 

 

 

 

  

Spotkanie Organizacyjne nr 1

Data aktualizacji: 04-10-2012

W dniu 25 czerwca 2012 roku w Karpaczu odbyło się pierwsze, z trzech zaplanowanych w projekcie, spotkanie organizacyjne zespołu projektowego. Podczas spotkania zespół prowadził prace nad uszczegółowieniem podziału zadań realizowanych w projekcie, ustaleniem programu, liczby prelegentów i uczestników Seminarium nr 1.

 

 

 

 

 

Wykonanie Marek Domrzał
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych